Protecția datelor cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a protectiei acestor date pentru statele membre UE si care se aplica incepand cu 25 mai 2018, dorim sa reconfirmam angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastra personale in mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiati conform legii. ln acest scop, gasiti in continuare elementele principale pe care consideram ca este util sa le cunoasteti pe aceasta tema, in calitatea dumneavoastra de “persoana vizata”.


Ce inseamna prelucrarea datelor?

 

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin “prelucrarea de date” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea,  structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
ln calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Primaria  comunei Aricestii Rahtivani va avea intotdeauna in vedere ca prelucrarile de date sa fie caracterizate de legalitatea, echitate si transparenta, datele solicitate fiind adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.


Ce date cu caracter personal prelucram?
Date de identificare
(nume si prenume, CNP, serie si numar act de identitate/pasaport, data nasterii, cetatenia, semnatura)
Date de contact
(adresa de domiciliu, adresa de resedinta, adresa de e-mail, telefon)
Date privind locul de munca


Lista acestor date poate varia in functie de caracteristicile serviciilor oferite dumneavoastra sau in legatura cu care va manifestati interesul, de prevederile legale aplicabile activitatilor intreprinse de Primaria comunei Aricestii Rahtivani.
Datele cu caracter personal pot fi obtinute direct de la dumneavoastra, de la terti (imputerniciti) sau prin interogarea de baze de date, in conditiile legii (de exemplu baza de date a Directiei Pentru Evidenta Persoanelor, Directia Regim Permise de Conducere si lnmatriculare a Vehiculelor, A.N.A.F.)


In ce scopuri prelucram datele personale?

Datele sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:
•    Indeplinirea obligatiilor legale (obligatii de stabilire, constatare, control, incasare si executare silita a veniturilor bugetului Primariei comunei Aricestii Rahtivani, obligatii de raportare catre institutii/organisme de stat, precum A.N.A.F., D.G.A.S.P.C., etc.)
•    Transmiterea catre terti contractanti, in conditiile legii (firme de curierat/servicii postale, Posta Romana, arhiva externa, Trezorerie, etc.)
•    In scopuri statistice
In anumite situatii, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fara insa a exclude interventia umana.
Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal?
Institutia poate transmite informatiile pe care le detine:
•    Autoritatilor si institutiilor publice, in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
•    autoritatilor fiscale ale altor tari, in conditii de reciprocitate, in baza unor instrumente juridice internationale semnate de Romania si care cuprind prevederi privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si/sau recuperarea creantelor fiscale;
•    autoritatilor judiciare competente, potrivit Iegii;
•    in alte cazuri prevazute expres de lege.

Care sunt drepturile dumneavoastra privind protectia datelor personale?
Incepand din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor persoanelor  fizice cu privire la datele lor cu caracter personal.
Gasiti mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai buna intelegere a continutului juridic al acestora;
Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele si caracteristicile prelucrarii acestora in relatia  dumneavoastra cu Primaria comunei Aricestii Rahtivani.
Dreptul la rectiticare: dreptul de a obtine din partea Primariei comunei Aricestii Rahtivani, fara intarzieri  nejustificate, rectiticarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc.
Dreptul la stergere:  va puteti exprima dreptul la stergerea datelor din evidentele Primariei comunei Aricestii Rahtivani, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi exercitat atunci cand se aplica unul din urmatoarele cazuri:  persoana vizata contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, persoana vizata se opune stergerii datelor,  atunci cand Primaria comunei Aricestii Rahtivani nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii,  dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea, sau apararea unui drept in instanta sau atunci cand persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale Primariei comunei Aricestii Rahtivani prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
Dreptul la portabilitatea datelor: consta in posibilitatea de a solicita Primariei comunei Aricestii Rahtivani transmiterea datelelor personale furnizate de dumneavoastra, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat; transmiterea datelor se poate face direct catre un alt operator doar acolo unde aceasta operatiune este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de institutia noastra.
Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia  dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in  care exista dispozitii legale contrare.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezinta posibilitatea dumneavoastra de a solicita Primariei comunei Aricestii Rahtivani de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata,  inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o  afecteze intr-o masura semnificativa. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, aveti posibilitatea de a va exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman,  precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitatile descrise in prezenta informare.
Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu  Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).
Dreptul de a va adresa justitiei.


Cat timp sunt prelucrate  datele personale de catre Primaria comunei Aricestii Rahtivani
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada in care sunteti contribuabil al Primariei comunei Aricestii Rahtivani precum si ulterior acestei perioade, in conformitate cu dispozitiile legale in baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a acestor date (de exemplu dispozitii legale ce reglementeaza arhivarea  documentelor).
Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastra puteti sa ne contactati folosind urmatoarele metode de comunicare:
•    prin e-mail, la adresa: resurseumane@aricestiirahtivani.ro
•    la Compartimentul Registratura din cadrul Primariei comunei Aricestii Rahtivani prin completarea unei cereri in scris
Mentionam ca informatiile prezentate mai sus, vor fi permanent la dispozitia dumneavoastra, in format  actualizat, pe siteul https://www.comunaaricestiirahtivani.ro

Înapoi