Cadrul fizico-geografic

Relief
Teritoriul comunei aparține Câmpiei Ploieștilor formată pe conul de dejecție al râului Prahova. Este o câmpie de tip piemontan, relativ plană, slab fragmentată cu văi și terase slab individualizate.


Din punct de vedere geomorfologic, comuna Ariceștii Rahtivani se încadrează în zona câmpiilor cu soluri de tip cernoziomuri argiloaluvionale sau brun-roșcate. Sub aceste soluri brune și brun-roșcate, cu grosimi de 30-60 cm, care acoperă cea mai mare parte a teritoriului comunei, se află un strat gros de depozite aluvio-proluviale ce aparțin în mare parte conului de dejecție al râului Prahova, constituit din bolovănișuri (75%), pietrișuri. nisipuri și gresii, strat ce atinge în unele zone 80 cm (zona Buda). Aceste caracteristici ale solului comunei îl fac sa fei foarte fertil în cazul culturilor agricole, în deosebi cu cereale, sau caâteva culturi de rapiță.

Rețea hidrografică
Comuna se află în componența bazinului hidrografic al râului Ialomița, prin intermediul principalului său afluent-râul Prahova.


Rețeaua hidrografică permanentă a comunei este reprezentată de râul Prahova și Pârâul Leaot. Râul Prahova curge pe teritoriul comunei pe o lungime de 16 km, ceea ce reprezintă 7,2 % din lungimea totală a acestuia.


Albia minoră, mărginită de maluri cu înălțimi între 1,1 m și 4,7 m, este puternic aluvionară, din cauza pantei mici de scurgere, precum și a cantității mari de debit solid.


Debitul mediu anual este, în medie, de 5 mc/sec, la postul hidrometric Halta prahovei. Din cauza oscilaților de nivel, în perioada primăverii și începutul verii, zona de sud a comunei apare ca o zonă potențial inundabilă, care poate afecta locuințele și terenurile din zonă.


Părăul Leaot, care curge la est de comună, are debitul reglabil și nu inundă fâșia de teren pe care o străbate, deoarece acesta a suferit modoficări, fiind canalizat, iar cursul deviat în scopul irigării.

Climă
Teritoriul comunei se situează intr-o zonă cu climă temperat continentală, regimul termic, caracteristic zonei de silvostepă, se prezintă cu o temperatură anuală medie de 10.6 grade celsius și o medie a precipitaților anuale de 588 mm anual.


În această zonă, iarna se produc scăderi bruște de temperatură, ca urmare a crivățului uneori vânturile de tip foehn aduc de la munte mase de aer rece ce duc la scăderea temperaturii.


Vara sunt călduri de tip tropical, la începutul lunii august înregistrându-se maxime de 35-38 grade celsius. Cea mai mare temperatură înregistrată până acum a fost de 39,4 grade celsius (10 aug 1945).


Din N bate un vânt de pădure de tipul foenului care favorizează căderea precipitaților, dinspre S-V, bate o ramificație a austrului din Marea Adriatică, favorabilă precipitaților,iar din E, bate crivățul care aduce secetă vara și iarna frig și temperaturi coborâte.

 

RADIAȚIA SOLARĂ GLOBALĂ (Kcal/metri pătrați/an) 125 
DURATA DE STRĂLUCIRE A SOARELUI (ore/an)  2150
TEMPERATURA MEDIE ANUALĂ (grade celsius)
10,0 
TEMPERATURA MEDIE A LUNII IANUARIE (grade celsius)  -2,0 
TEMPERATURA MEDIE ÎN LUNA IULIE (grade celsius)  22 
PRECIPITAȚII MEDII ANUALE (mm)
600 
NEBULOZITATE (zile/an)
100 
ZILE DE NINSOARE/AN  15 
ZILE CU STRAT DE ZĂPADĂ/AN  50 
GROSIMEA STRATULUI DE ZĂPADĂ (cm)  1,5 
VITEZA MEDIE ANUALĂ A VÂNTULUI (m/sec)
2,3 

 

Resursele localității


Resursele localității Ariceștii Rahtivani pot fi clasificate după cum urmeazază:

  • Resurse de sol, constituite din soluri brune și brun-roșcate, care au ca pătură inferioară o concentrație mare de depozite aluvio-proluviale, ce aparțin, în mare parte conului de dejecție al râului Prahova, soluri prielnice pentru agricultură, foarte fertile, cultivate cu cereale, porumb dar și cu rapiță;
  • Resurse de apă, ce constau în apele subterane (pânză freatică aflată la circa 10 m adâncime, cu o grosime de 10-40 cm) și apele de suprafață ( râul Prahova și pârâul Leaotu). Alimentarea subteranului se face din precipitații, din apele de suprafață, prin scurgere subterană din zona montană sau prin drenanță din straturile situate mai jos
  • Resursele naturale, le constituie hidrocarburile. Putem afirma că teritoriul comunei Ariceștii Rahtivani se află pe unul din multitudinea de bazine petrolifere și gazeifere din țară.Zăcămintele de petrol și gaze, cele mai multe acumulări, se eșalonează pe intervalul adâncimilor mici și medii (până la 3500 m), adâncimi la care s-au săpat cele mai multe sonde. Acest bazin se află într-o fază avansată de exploatare, care reprezintă al treilea stadiu (pe o scală de patru stadii).

 

Structura fondului funciar Hectar %
Intravilan 880 9,93
Extravilan 7980 90,07
Suprafața totală 8860 100
Suprafața agricolă 7296 82,3
Suprafața fond forestier 197 2,3
Altele 1367 15,4
Suprafața totală 8860 100

 

Pădurile ocupă o suprafață de 197 ha, reprezentând un procent de 2,3 % din suprafata totală administrativă. Suprafața agricolă a comunei Ariceștii Rahtivani are următoarele componente:

 

Suprafață 2008
Suprafața agricolă după modul de folosință (ha) 7296 
Suprafața arabilă (ha)  6773 
Suprafață-livezi și pepiniere pomicole (ha)  16 
Suprafață-vii și pepiniere viticole (ha) 
Suprafață-pășuni (ha)  506 
Suprafață-fânețe (ha) 

Înapoi