Atribuțiile Consiliului local in baza OUG. nr. 57/2019

Atribuțiile Consiliului local in baza OUG. nr. 57/2019

Articolul 129 Atribuțiile consiliului local

(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercit
ă următoarele categorii de atribuții:

a) atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local;
b) atribu
ții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;
c) atribu
ții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;
d) atribu
ții privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribu
ții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.
(3) În exercitarea atribu
țiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprob
ă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizareși funcționare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă un model orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și un model orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;
b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condi
țiile art. 152 alin. (2);
c) aprob
ă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local, precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statul de funcții al acestora;
d) exercit
ă, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;
e) hot
ărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societățși regii autonome, în condițiile legii.
(4) În exercitarea atribu
țiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprob
ă, la propunerea primarului, bugetul unității administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;
b) aprob
ă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii;
c) stabile
ște și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii;
d) aprob
ă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;
e) aprob
ă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;
f) asigur
ă un mediu favorabil înființării și/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum și prin realizarea de noi investiții care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională și locală;
g) asigur
ă realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.
(5) Dac
ă bugetul unității administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi

adoptat după două ședințe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfășoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hot
ărăște darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;
b) hot
ărăște vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosință gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii;
c) avizeaz
ă sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților;
d) atribuie sau schimb
ă, în condițiile legii, denumiri de străzi, de piețși de orice alte obiective de interes public local.
(7) În exercitarea atribu
țiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
a) educa
ția;
b) serviciile sociale pentru protec
ția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
c) s
ănătatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea public
ă;
h) situa
țiile de urgență;
i) protec
ția și refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea 
și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;
k) dezvoltarea urban
ă;
l) eviden
ța persoanelor;
m) podurile 
și drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilit
ăți publice de interes local;
o) serviciile de urgen
ță de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor;
p) activit
ățile de administrație social-comunitară;
q) locuin
țele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ- teritoriale sau în administrarea sa;
r) punerea în valoare, în interesul colectivit
ății locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale;
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
(8) În exercitarea atribu
țiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) sprijin
ă, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;
b) aprob
ă construirea locuințelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale și a utilităților locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.
(9) În exercitarea atribu
țiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hot
ărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hot
ărăște, în condițiile legii, înfrățirea comunei, orașului sau municipiului cu unități

administrativ-teritoriale din alte țări;
c) hot
ărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ- teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(10) În exercitarea atribu
țiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și d), consiliul local:
a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucr
ările și fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea și funcționarea clădirilor în care își desfășoară activitatea autorități sau instituții publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității administrativ-teritoriale;
b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul institu
ției sau autorității publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare și întreținere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creșterii nivelului de atractivitate turistică a unității administrativ-teritoriale, cu condiția ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spațiile astfel îmbunătățite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității administrativ-teritoriale.
(11) Pentru realizarea atribu
țiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita informăriși rapoarte de la primar, viceprimar și de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local.
(12) Consiliul local hot
ărăște acordarea unor sporuri și a altor facilități, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice de interes local.
(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau str
ăine cu merite deosebite titlul de cetățean de onoare al comunei, orașului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc și condițiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unității administrativ-teritoriale.
(14) Consiliul local îndepline
ște orice alte atribuții, în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege.

Înapoi