Analiza SWOT

INFRASTRUCTURĂ


Puncte tari
- comuna se află în zona metropolitană a municipiului Ploiești, având șansa de a beneficia destul de timpuriu de condiții moderne de viață
- apropierea de DN1
- acces la calea ferată București-Brașov, prin gara de la Buda, iar la calea ferată Ploiești-Târgoviște prin gara Crângul lui Tei
- viitoarea autostradă București-Brașov va străbate teritoriul comunei pe o lungime de 7 km
- drumurile importante DN 72, DJ 144 și colectoarele majore sunt asfaltate și pe ele se desfășoară transportul în comun și local
- sistemul de alimentare cu apă centralizat (97% din populația comunei este abonată la acest sistem)
- sistem de alimentare cu energie electrică
- sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale
- există servicii de telefonie fixă (1 centrală telefonică digitală)
- rețea de televiziune prin cablu


Oportunități
- modernizare drumuri comunale
- realizarea de alei pietonale
- creșterea suportului financiar acordat de Uniunea Europeană prin Fonduri Structurale pentru finanțarea proiectelor de infrastructură și mediu
- surse de finanțare județene
- vecinătatea geografică a orașului Ploiești
- înființarea unor parcuri industriale pe teritoriul comunei (de către Consiliul Județean)
• Ploiești West Park
• Warehouse De Pauw


Puncte slabe
- Dj 140, care străbate teritoriul comunei Ariceștii Rahtivani, pe traseul Buda-Nedelea și DJ 101 I, Târgușorul Nou-Strejnic, pietruite sunt degradate și au o lățime a carosabilului necorespunzătoare pe diferite distanțe
- apa distribuită prin pompare
- comuna nu deține sistem centralizat de colectare și epurare a apelor uzate menajere
- nu există o rampă ecologică în apropiere care să deservească comuna
- interesul scăzut al agenților economici în protecția mediului înconjurător


Restricții
- Riscuri naturale (pericol de inundații prin băltirea apei-Stoenești, pericol de incendii/explozii datorită existenței unui amplu sistem de conducte de petrol și gaze)
- Lipsa informaților legate de normele europene de mediu în rândul micilor întreprinzători
- Deficiențe legislative
- Bugetul local limitat


DOTĂRI EDILITARE


Puncte tari
- Existența dotărilor edilitare (5 școli, 6 grădinițe, o farmacie, 4 dispensare umane, un dispensar veterinar, poștă etc)
- Indicatorii edilitare (nr.persoane/locuință, suprafață medie/locuință, suprafață medie/persoană) se situează peste media județului
- Majoritatea locuințelor sunt construite din materiale durabile
- Cadru natural propice creării unor zone de agrement


Oprtunități
- Crearea cadrului de dezvoltare a parteneriatului public privat
- Amenajări piscicole
- Atragerea de fonduri comunitare
- Sprijin din partea autorităților județene
- Recondiționarea și renovarea bezei sportive comunale-sadionul de fotbal


Puncte slabe
- 20% dintre locuințe sunt construite din materiale nedurabile
- Sediul Poliției locale și a Poștei- în stare de degradare
- Dotarea necorespunzătoare cu echipamente
- Starea de degradare a bazei sportive comunale- stadionul de fotbal


Restricții
- Bugetul local limitat
- Lipsa resurselor financiare pentru finanțarea și co-finanțarea proiectelor finanțate prin Fonduri Structurale
- Mentalitatea de indiferență față de protecția mediului

ECONOMIE ȘI TURISM


Puncte tari
- Tradițiile din zonă
- Monumente importante: biserica "Sf Nicolae" din satul Aricești, afaltă într-un stadiu avansat de degradare, monument istoric, clasa A; conacul "Tomiță Vasilescu"- monument istoric, clasa B etc
- Cea mai mare concentrare de "tumuli funerare" geto-dacice
- Constituirea comunei ca o zonă suburbană a orașului Ploiești, un important centru industrial, istoric și muzeal
- Forță de muncă disponibilă


Oportunități
- Programe de finanțare pentru dezvoltare locală
- Valorificarea superioară a produselor agro-alimentare
- Potențial agro-turistic
- Crearea unei rețele de ferme și gospodării autorizate pentru practicarea agroturismului
- Programul județean referitor la "Drumul Voievozilor"- ce va porni din Filipeștii de Târg va trece prin Ariceștii Rahtivani, și își va continua traseul prin Gorgota-Balta Doamnei


Puncte slabe
- Lipsa unor utilități-canalizare
- Lipsa informației
- Forța de muncă necalificată
- Venituri mici ale populației
- Resurse financiare limitate în bugetul local
- Inexistența unor forme de promovare a comunei pentru creșterea numărului de turiști pe teritoriul acesteia


Restricții
- Restructurarea unor activități
- Lipsa resurselor financiare pentru finanțare
- Instabilitatea legislativă
- Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieței muncii, economiei locale și asistenței sociale în perspectivă

SERVICII SOCIALE


Puncte tari
- Existența unor fundații/ONG-uri/centre de asistență socială
- Existența Agenției pentru Refacerea și Dezvoltarea aflată în cadrul Bisericii
- Înființarea poliției comunitare
- Concordia-asociația umanitară
- Azil bătrâni- Nedelea


Oportunități
- Programe de finanțare în domeniul social
- Existența unui parteneriat public privat în domeniul protecției speciale a persoanelor cu nevoi speciale
- Existența unor proiecte sociale în zonă ce sunt susținute cu ajutorul elevilor/tinerilor/bisericii


Puncte slabe
- Lipsa oportunităților de ocupare a forței de muncă
- Resurse insuficiente la bugetul local
- Număr insuficient de locuințe sociale
- Inexistența locuințelor sociale și a unei cantine speciale
- Serviciul social neacreditat


Restricții
- Legislație de protecție socială
- Migrarea populației tinere

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

 

Puncte tari
- Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii
- Acces mai bun la informare
- Personal calificat la nivel de primărie
- Transparența funcționării sistemului instituțional pentru fiecare angajat


Oportunități
- Mediatizarea prin pagina web
- Armonizarea capacității instituționale pentru preluarea legislației comunitare


Puncte slabe
- Spațiu insuficient pentru activitatea administrației publice locale


Restricții
- Eventuale dispute politice

Înapoi